Lalitha Sahasranamam Lyrics English – Devotional Songs

Dhyanam Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath Thara Nayaga sekaram smitha mukhi mapina vakshoruham, Panibhayam alipoorna ratna chashakam rakthothpalam vibhrathim, Soumyam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paramambikam. Arunam Karuna Tarangitaksim Dhrta Pasankusa Puspa banacapam Animadibhiravrtam Mayukhairahamityeva Vibhavaye bhavanim Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma pathrayathakshim, Hemabham peethavasthram karakalitha-lasadhema padmam varangim, Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram…